Station FSNM2 - 8574729 - Francis Scott Key Bridge NE Tower, MD