Station 44017 (LLNR 665) - MONTAUK POINT - 23 NM SSW of Montauk Point, NY